Prowadzenie firmy, szczególnie takiej, która prężnie się rozwija, wymaga ogromnego zaangażowania. Każdy kolejny krok w budowaniu swojego małego imperium zaś wiąże się z rosnącymi wymaganiami formalnymi, którym nie zawsze sami przedsiębiorcy są w stanie sprostać.

Prokurent w spółce

W celu zabezpieczenia interesów działalności i realizacji wszystkich obowiązków, sądowych, jak i pozasądowych, wielu biznesmenów stawia na prokurę. To rodzaj szczególnego pełnomocnictwa, jakie może zostać udzielone wyłącznie przez przedsiębiorcę. Umocowanie tej instytucji znajduje się w przepisach rozdziału III kodeksu cywilnego.

Możliwość ustanowienia prokury dotyczy tylko spółek prawa handlowego, czyli:

 • Sp. z o.o.,

 • S.A.,

 • jawnych,

 • partnerskich.

Na mocy pisemnej umowy (pod rygorem nieważności) powołany zostaje prokurent. Może nim być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Tego typu pełnomocnictwo można udzielić zarówno jednej, jak i kilku osobom. Wówczas może być ona łączna lub oddzielna. W przypadku tej pierwszej reprezentanci firmy mają za zadanie współdziałać ze sobą. Prokura może mieć również charakter oddziałowy – w takim wypadku prokurent zajmuje się wyłącznie sprawami, które są wpisane do rejestru wybranego oddziału przedsiębiorstwa.

Na to stanowisko nie może zostać powołany żaden z członków zarządu – instytucja prokury ma bowiem odciążać ich z obowiązków, jakie będą scedowane na specjalistę. Może on natomiast działać wspólnie z wybranym członkiem organu zarządzającego lub też osobą desygnowaną przez organ zarządzający do reprezentowania spółki handlowej. Warto też wiedzieć, że prokurent w sp z oo nie może powoływać innej osoby na tę samą funkcję. Ma natomiast prawo do udzielenia pełnomocnictwa szczególnego lub rodzajowego.

Aby powołać kogoś na prokurenta, wymagana jest jednomyślna decyzja zarządu (choć może to też zależeć od kształtu umowy, jaką wspólnicy zawarli, powołując spółkę). Co istotne – pełnomocnik ten może być też w dowolnym momencie odwołany. Wystarczy do tego decyzja jednego członka organu kierowniczego – musi jednak to wyrazić w sposób całkowicie jasny.

Obowiązki prokurenta w spółce

Kompetencje prokurenta są bardzo szerokie. Może on nie tylko reprezentować spółkę, ale też podejmować czynności związane z jej prowadzeniem. Zasadniczo więc działa niemal tak, jakby był członkiem zarządu. Niemal, gdyż nie ma prawa odwołania go, w przeciwieństwie do zarządzających przedsiębiorstwem, którzy mogą pozbyć się swojego reprezentanta w każdej chwili. Nie może też samodzielnie zbywać spółek handlowych ani oddawać ich do czasowego korzystania innym – do każdej z tych czynności potrzebuje odrębnego pełnomocnictwa. Zasadniczo więc wykonuje przede wszystkim zadania związane z normalnym prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Tym samym do obowiązków prokurenta zwykle należą takie czynności jak:

 • podpisywanie dokumentów,

 • nadzorowanie wybranych przedsięwzięć firmowych,

 • rozpatrywanie kontaktów z kontrahentami od strony prawnej.

Szczególnie znajomość prawa ma duże znaczenie, dlatego też stanowisko to często obejmują prawnicy, jak i inni specjaliści od kwestii związanych z prowadzeniem spółek handlowych.

Obok obowiązków ważna jest też odpowiedzialność osoby, która jest prokurentem. Kodeks cywilny nie zawiera żadnych przepisów, które miałyby obciążać ją konsekwencjami za podejmowane czyny. Takie zapisy nie znalazły się również w kodeksie pracy. Czy to jednak oznacza, że w razie działania na szkodę, jest ona bezkarna?

Otóż nie, gdyż zawsze istnieje możliwość pociągnięcia osoby, która działając w spółce, uczyniła szkody, do odpowiedzialności cywilnej. Przepisem, który o tym stanowi, jest artykuł 415 kodeksu cywilnego, twierdzący, że kto z własnej winy uczynił komuś szkodę, musi ją naprawić. Tym samym, jeśli prokurent, celowo lub nie, działał na szkodę przedsiębiorstwa, to musi podjąć działania, które ją naprawią.

Zgłoszenie prokurenta do KRS

Przy powołaniu danej osoby na prokurenta, należy ewidencjonować ten fakt w odpowiednich rejestrach. Konieczne będzie więc zgłoszenie go do krajowego rejestru sądowego lub też do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sam wpis ma charakter deklaratoryjny, czyli potwierdza uprawnienia danej osoby, które zostały nadane jej wcześniej. Należy jednak pamiętać, że od momentu ustalenia prokury biegnie termin 7 dni, w ciągu których trzeba zgłosić ten fakt do odpowiedniego rejestru.

Warto też pamiętać, kiedy prokura ustaje. Może więc zostać odwołana, jak również przestaje obowiązywać po:

 • wykreśleniu przedsiębiorcy z CEiDG lub KRS-u,

 • ogłoszeniu upadłości,

 • ogłoszeniu likwidacji,

 • przekształceniu firmy,

 • ustanowieniu kuratora dla spółki,

a także wraz ze śmiercią prokurenta.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o tej osobie? Kim jest taki specjalista i jakich obowiązków może się podjąć? A może zastanawiasz się, komu powierzyć tę odpowiedzialną rolę w swoim przedsiębiorstwie? Nasza kancelaria doradztwa gospodarczego dostarczy Ci najpotrzebniejszych informacji, dzięki którym dokładnie poznasz zasady działania prokurenta. Przekonasz się też, że ustanowienie prokury, jeśli rolę tę obejmie odpowiedzialny specjalista, może przynieść mnóstwo korzyści, a przede wszystkim pomoże Ci skupić się na najważniejszym – rozwoju firmy. Gwarantujemy profesjonalną obsługę najlepszych fachowców. Skontaktuj się z nami!

 

    Please wait...