Własna spółka jest marzeniem dla wielu osób. Nie zmienia to jednak faktu, że to też mnóstwo pracy, którą trzeba włożyć, by firma działała tak, jak powinna. Ilość obowiązków w pewnym momencie może odciągać uwagę od tego, co najważniejsze w biznesie – od rozwijania swojej działalności. Dlatego też warto korzystać z takich rozwiązań jak prokura.

Dzięki niej można skutecznie odciążyć działania zarządu, tym bardziej że może być udzielona nie tylko jednej osobie, ale też całej grupie, co skutecznie pozwala usprawnić zarządzanie przedsiębiorstwem.

Co to jest prokura?

Warto najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest za instytucja. To rodzaj pełnomocnictwa, jakie przedsiębiorca może udzielić osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnej. Jak można przeczytać w kodeksie cywilnym, dokładniej mówiąc w art. 109, dzieli się ona na dwa główne rodzaje. Prokura więc może być:

  • samodzielna,

  • łączna.

Prokura samodzielna, jak wskazuje sama nazwa, charakteryzuje się tym, że prokurent w spółce samodzielnie wykonuje swoje obowiązki, będąc odpowiedzialnym przed zarządem.

Z kolei cechą charakterystyczną prokury łącznej jest to, że powołanych zostaje kilka osób, których działanie musi być spójne. Stąd też muszą oni działać we wszystkich sprawach łącznie, aby dana czynność prawna była ważna. Oprócz tego możemy też wyróżnić w tej kategorii prokurę nieprawidłową, która polega na tym, że czynności podejmowane przez prokurenta muszą być we współdziałaniu z jednym z członków zarządu lub wyznaczoną przez niego osobą, która ma go reprezentować.

Obok tych dwóch jest też prokura oddziałowa. Polega ona na tym, że prokurent jest umocowany do wykonywania zadań wpisanych do rejestru danego oddziału przedsiębiorstwa.

Jaki jest natomiast zakres obowiązków prokurentów? Otóż osobom tym przyznaje się prawo do reprezentacji firmy w sprawach sądowych, jak i pozasądowych. Tym samym prokurent ma szerokie umocowanie, umożliwiające mu zwykły zarząd przedsiębiorstwem. Jednak pewne czynności mogą wymagać szczególnego pełnomocnictwa ze strony mocodawców. Specjalne umocowanie potrzebne jest np. do zbycia spółki.

Równie ważna jest odpowiedzialność prokurenta. Otóż przyjmuje się, że skoro działa w imieniu przedsiębiorców, to oni ponoszą konsekwencje postępowania swojego reprezentanta. Ani prawo pracy, ani handlowe czy nawet kodeks cywilny nie mówi o tym, by taki pełnomocnik miał ponosić odpowiedzialność za swoje działanie. Jednak zgodnie z art. 415 KC może on być pociągnięty do odpowiedzialności za wyrządzenie szkody.

Udzielenie prokury

W jaki sposób prokura może zostać udzielona? Kodeks cywilny nie pozostawia tutaj najmniejszych wątpliwości co do formy – pod rygorem nieważności upoważnienie musi być na piśmie. Co więcej – do powołania danej osoby na prokurenta konieczna jest jednomyślność członków zarządu czy wspólników. Ustanowienie tej instytucji to jednak nie wszystko, choć prokurent może już przystąpić do pracy. Oprócz tego ważne też jest, aby w ciągu 7 dni od powołania pełnomocnika zgłosić ten fakt do odpowiedniego rejestru, tj. KRS albo CEiDG, co potwierdzi jego umocowanie do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem firmy.

Prokura łączna

W przypadku powołania kilku osób do realizacji spraw, dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, w tym sądowych i pozasądowych, przy rejestrowaniu konieczne jest też podanie sposobu jej wykonywania. Należy przy tym rozróżnić udzielenie praw prokurenta kilku osobom jako samoistnym pełnomocnikom (czyli ich działalność jest oddzielna), jak i faktycznej – łącznej.

Ten rodzaj ustanowienia ma jedną zasadniczą zaletę – prokurenci w pewien sposób mogą się wzajemnie kontrolować, gdyż każde zadanie i czynność prawna podejmowane przez nich muszą być wspólnym działaniem. Z drugiej strony może opóźniać podejmowanie decyzji, szczególnie w przypadku, gdy osoby zajmujące te stanowiska nie zawsze są „na miejscu”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jakie są związane z prokurą prawa i obowiązki, a także o korzyściach płynących z tego rozwiązania – skontaktuj się z naszą kancelarią doradczą. Oferujemy profesjonalne porady gospodarcze, dzięki którym podejmiesz trafne decyzje w zarządzaniu swoją firmą.

    Please wait...